E-shop reklamnepredmetysketch.sk

Rýchly kontakt

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle ,,Zásady ochrany osobných údajov'' a bol som poučený o svojich právach.
Súhlasím so zasielaním marketingových informácií o produktoch a službách, starostlivosti o zákazníka, kontrolu kvality a prieskumu trhu v zmysle ,,Zásady ochrany osobných údajov''.

Poučenie o právach

by Sketch

Aké máte práva?

1. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 

2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplne a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

 

3. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 1. už vaše osobné údaje nepotrebuje pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli
 2. odvoláte svoj súhlas
 3. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov
 4. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť
 6. ak ste dieťa, príp. rodič dietaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet

 

4. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

 1. nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť
 2. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili
 3. vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv
 4. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi

 

5. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor xml alebo csv), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli do vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 

6. Právo namiestať

Máte právo namiestať, že spracúvame vaše osobné údaje. AK vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 1. na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
 2. z dôvodu nášho opravneného záujmu
 3. vytvárania zákazníckého profilu,
 4. môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

7. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorých z týchto spôsobov:

Čo o nás povedali

Vedieť viac

Kontakt

Image
Nájdete nás

Ružomberská 6, 821 05 Bratislava

Image
Zavolajte nám

02/4848 4040

Image
Sme tu pre vás

Po-Pia: 8:30 - 17:00